Với dungquoc.com, điều cần là booking càng sớm càng tốt

Với dungquoc.com, điều cần là booking càng sớm càng tốt

đánh giá vË th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá nh­n đËnh là s½ trß nên dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc chào bán ß thË trưÝng b¥t đÙng s£n qu­n 2, cå thà là khu vñc đô thË mÛi Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të dungquoc.com chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o kh£ năng đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong sÑ cùng vÛi khu vñc - Riverfront Residences và nay gian chào bán dñ sáng vào quý 3 5 2019.

Đưãc xây bßi chç đ§u tư m¡nh và đáng tin c­y vÁ b¥t đÙng s£n ra không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Khách hàng t¡o đòi hÏi mua nh±m ß lâu dài cũng lý thú chú trÍng l¡i vË th¿ cça chung cư Sunshine Venicia qu­n 2. bßi v­y, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» l¡i Quý khách Nhïng thông tin trÍng tâm t¡o liên thà l¡i vË th¿ cça dñ án l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem đ¿n Nhïng thông tin hïu ích nh¥t dành cho quý vË.

vË trí cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

chung cu sunshine venicia quan 2

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm có vË th¿ n±m ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là càng khu vñc đô thË l¡ cça qu­n 2 nh¯c riêng và là trung tâm hành chánh mÛi cça TP HCM kà cùng chung, cao c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang VÛi cao c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång ĐÑi vÛi chéc lñc chính là bÕ sung thêm Các dñ án chéc lñc đ³ng c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n mÙt hiÇn chưa có. Và như th¿, Sunshine Venicia qu­n 2 trß ra chung cư ©n chéa vË th¿ thu hút, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi th¿, Sunshine Venicia tÍa l¡c ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n xét Nhïng nơi NÕi trÙi vÁ vË trí cça căn hÙ Sunshine Qu­n 2

sunshine venicia thu thiem

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia BDS cũng như đánh giá chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË trí VÛi nhiÁu điÃm Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË trí thuÙc trung tâm cça t¥t c£ thå g¯n k¿t

lúc trß thành dân cư cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý cư dân s½ dÅ dàng và mau l¹ đi l¡i mÙt sÑ nơi khác nhau như:

+ Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ đi l¡i khu đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t t§m 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn lãi và mau l¹ lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thành thành. vÁ sau s½ t¡o thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi tÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p, trung tâm thương m¡i, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong të 3-5 phút.

- Thé 2, hưÛng view đ¹p mang l¡i cách nhìn nÕi trÙi “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng căn hÙ đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o hưÛng view tuyÇt h£o xéng danh t§m nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n mÙt, sông lÛn Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm thành phÑ l¡i có thà sá hïu khu đ¥t VÛi các ưu th¿ như v­y. VÛi cách nhìn này, Quý khách s½ đưãc hưßng thå và tr£i nghiÇm điÁu kiÇn sÑng tuyÇt đÑi thoáng mát, trong lành dù b¥t cé thÝi điÃm nào trong ngày ngay t¡i chánh căn hÙ chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát cùng chung cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án ß khu Thç Thiêm tính l¡i thÝi kó hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. tëng năm, m·t b±ng giá bán s½ tăng lên trưÝng kho£ng > 25% ( të kho£ng 2-3 5 trß tÛi đây).

VÛi m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm 1, 2,3,4 đang đưãc xây dñng đà g¯n k¿t VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong ra phÑ s½ khi¿n cho kho£ng cách g¯n k¿t tÛi t¥t c£ ch× të căn hÙ đ³ng c¥p qu­n 2 này trß nên đ·c biÇt tiÇn lãi. Và nhÝ viÇc ©n chéa lÙ trình thoáng mát thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ khá hi¿m khi x£y nên. Và đ·c biÇt, QuÑc Dũng Blog ch¯c r±ng, lúc an cư ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì mÍi mÍi cơ sß v­t ch¥t të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi, trung tâm thương m¡i đÁu t¡o đ§y đç đà Làm phåc vå Khách hàng t¡i khu này như Central Plaza - m¡ng lưÛi kinh doanh dưÛi lòng đ¥t, chç hát Opera, m¡ng lưÛi tiÇn nghi Cresent Bolevard, Central Lake, bà trung tâm.

trên đây là Nhïng đánh giá vÁ vË th¿ cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ mang l¡i thå hïu ích dành Khách hàng, chç đ§u tư.