Công nghệ thay đổi cách sale tìm khách hàng cho SaleReal

Công nghệ thay đổi cách sale tìm khách hàng cho SaleReal

Tìm hiÃu dñ án Sunshine City Sài Gòn

dñ án Sunshine City Sài Gòn là dñ xa l¡ ß thË trưÝng căn hÙ chung cư cao c¥p Qu­n 7, là dñ án thú vË đưãc nhïng thå chú ý të Nhïng chç đ§u tư b¥t đÙng s£n bßi đây là dñ án TrưÛc tiên t¡i Qu­n 7 đưãc Sunshine Group tích phù hãp công nghÇ 4.0 të bãi gíi xe tÛi căn hÙ. Bài vi¿t này SaleReal s½ chia s» Tìm hiÃu vÁ dñ án Sunshine City Sài Gòn cho Quý khách hàng.

đËa th¿ dñ án Sunshine City Sài Gòn

n±m ngay m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n, phưÝng Tân Phú, Qu­n 7. liên k¿ khu đô thË Phú Mù Hưng đây là khu vñc đô thË có tÑc đÙ phát triÃn nh¥t t¡i TP. bà Chí Minh.

ĐÑi vÛi lãi th¿ n±m liÁn kÁ sông C£ C¥m, dân cư t¡i Sunshine City Sài Gòn đưãc tr£i nghiÇm không khí trong sÑ lành, mát m» nhÝ chu×i sông r¡ch trong sÑ s¡ch. phía c¡nh đ¥y cư dân đưãc hưßng trÍn v¹n khung c£nh thiên th¿ ĐÑi vÛi view nhìn nên bưÛc sông.

dñ án n±m hơn tråc đưÝng chánh và đưãc bao bÍc bßi Nhïng tuy¿n đưÝng m¡nh như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, Huónh T¥n Phát, NguyÅn Lương B±ng, Giúp dân cư thu­n tiÇn k¿t nÑi vào Các khu trung tâm như Qu­n 1, Qu­n 2, chç Bè và mÙt vài tÉnh lân c­n.

tiÇn nghi nÙi khu và ngo¡i khu vñc dñ án Sunshine City Sài Gòn

Là khu vñc chung cư đ³ng c¥p n±m ß trung tâm qu­n 7 chéa đñng Nhïng tiÇn nghi đ³ng c¥p đáp éng cho nhu c§u đÝi an cư hàng ngày cça dân cư të căn b£n cho đ¿n cao c¥p.

Các trưÝng hÍc quÑc t¿ cùng thư viÇn quÑc tiÅn s½ là điÃm con, cháu Các b¡n đưãc thÏa thích hÍc t­p, xây dñng hoàn h£o cùng vÛi đÙi ngũ giáo mĩ hàng đ§u cùng giáo trình gi£ng d¡y chu©n mñc quÑc tiÅn, s½ là ch× ươm m§m Các tài lñc trong tương lai.

cư dân sÑng t¡i căn hÙ Sunshine City Sài Gòn đëng c§n lo l¯ng trong sÑ v¥n đÁ mua s¯m, hay ph£i đi vô Các khu trung tâm đà tim ki¿m Các trung tâm thương m¡i m¡nh bßi vË Sunshine City Sài Gòn ĐÑi vÛi hÇ thÑng trung tâm kinh doanh s§m u¥t quy tå Các danh ti¿ng nÕi ti¿ng hàng đ§u th¿ giÛi.

d¥u ¥n đ¯t https://duankhunam.com/du-an/sunshine-city-sai-gon/ giá cho dñ án Sunshine City Sài Gòn là đưãc chç đ§u tư t­p đoàn Sunshine Group tích thích hãp m¡ng lưÛi công nghÇ 4.0 cho căn hÙ chung cư. GiÝ đây ngưÝi dân ß Sunshine City Sài Gòn s½ đưãc hưßng trÍn v¹n mÍi hÇ sinh thái Sunshine t¡i kh¯p t¥t c£ ch×.

điÁu chÉnh t¥t c£ thi¿t bË trong căn hÙ të chào máy điÁu hòa, bình thu hút l¡nh, rèm cía,... đÁu đưãc tích thích hãp hơn app điÇn tho¡i sáng suÑt, gia chç đëng còn lo ng¡i v¥n đÁ nên vÁ nhà VÛi b§u đëng khí nóng trong sÑ căn hÙ, hay quên t¯t đèn,...

không còn c£nh ch¡y lòng vòng dưÛi h§m gíi xe nh±m tìm mÙt điÃm trÑng cho chi¿c xe sang ch£nh cça mình, t¥t c£ t¥t c£ viÇc të tìm điÃm trÑng hay chÉ đưÝng đ¿n nơi nh±m xe đÁu đưãc tích thích hãp trong sÑ công nghÇ sáng suÑt 4.0 cça t­p đoàn Sunshine Group.

b£o đ£m an toàn hoàn toàn b±ng công nghÇ an ninh nh­n diÇn khuôn m·t và kiÃm soát th» cư dân.

bên c¡nh đ¥y còn nhïng tính lñc như bao chay qua điÇn tho¡i, chu×i chuông cía kù thu­t sÑ,...

Sunshine City Sài Gòn cũng quát cái tÛi môi trưÝng non lúc dành cho Các chëng diÇn tích đ¥t lÛn đà phát triÃn c£nh thà cây non đà Làm cư dân ß đây đưãc t­n hưßng đëng khí trong lành, t¡o cuÙc sinh sÑng hòa mình ĐÑi vÛi thiên th¿, có kh£ năng nói Sunshine City Sài Gòn như mÙt khu vñc nghÉ dưáng thu nhÏ giïa lòng Sài Gòn.

bên c¡nh Các tiÇn nghi nÙi khu vñc đ·c s¯c dân cư còn đưãc hưßng nhïng tiÇn nghi và dËch vå đ³ng të khu đô thË Phú Mù Hưng như chu×i cây non, m¡ng lưÛi trưÝng hÍc quÑc tiÅn, Các trung tâm thương m¡i m¡nh,...

k¿t c¥u đ·c s¯c ß dñ án Sunshine City Sài Gòn

dñ án Sunshine City đưãc k¿t c¥u vì Nhïng đơn vË hàng đ§u th¿ giÛi ĐÑi vÛi lÑi c¥u trúc Châu u ĐÑi vÛi Nhïng đưÝng nét sang trÍng và tÉ mÉ. t¥t c£ Các tòa tháp đưãc bao bÍc do hÇ thÑng kính tưÝng Low-E, ĐÑi vÛi kh£ năng chÑng Các tia UV, chÑng n¯ng, chÑng Ón,chÑng rung, nh±m b£o đ£m an ninh hoàn toàn cho dân cư an cư t¡i Sunshine City Sài Gòn.

cùng vÛi đó là thå bÑ trí tÉ m©n và tÉ mÉ cça nÙi th¥t t¡o ra Nhïng nét sang trong sÑ cho căn hÙ chung cư, hÇ thÑng nÙi th¥t đưãc chç đ§u tư chÍn kù lưáng të Nhïng tên tuÕi nÕi ti¿ng v­y giÛi vÁ m«u mã, ch¥t liÇu, c¥u trúc,... t¥t c£ đÁu đ¡t tiêu chu©n 5 sao.

chç đ§u tư Sunshine City Qu­n 7 đáng tin c­y

chç đ§u tư dñ án Sunshine City Sài Gòn là t­p đoàn Sunshine Group, đây là t­p đoàn uy tín tÛi të Hà NÙi, mÛi nÕi trong sÑ Các 5 vëa qua lúc 2 5 liên tåc đưãc trân trÍng gi£i thưßng "Nhà xây b¥t đÙng tÑi ưu nh¥t ViÇt Nam" 2017 và 2018. Là doanh nghiÇp đáng tin c­y trong lĩnh vñc BDS, ĐÑi vÛi chi¿n lñc mũi nhÍn là xây đ§u tư thương m¡i b¥t đÙng s£n. chi nghiÇm và tiÁm năng tài chính cça t­p đoàn Sunshine Group đưãc chéng minh qua Nhïng dñ án lÛn m¡nh như Sunshine Wonder Villas - Hà NÙi, Sunshine Empire - Hà NÙi, Sunshine Lake View Sky - Hà NÙi,...

trên đây là Các thông vÁ dñ án Sunshine City Sài Gòn mà SaleReal muÑn gíi đ¿n Quý khách, hi vÍng SaleReal đã cho Khách hàng thêm Nhïng thông tin bÕ trong sÑ viÇc chÍn đ§u tư chung cư hãp.