Ben 10 thuyết phục lý do tại sao anh cần du an eco green SaleReal,

Ben 10 thuyết phục lý do tại sao anh cần du an eco green SaleReal,

Thông tin Đôi nét dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án căn hÙ cao c¥p có méc an cư thu§n xanh khá đáng mong chÝ ß qu­n 7 đưãc triÃn khai bßi nhà đ§u tư Xuân Mai. dñ án sß hïu nét thi¿t k¿ riêng tư và đ·c s¯c, m¡ng lưÛi tiÇn ích cao c¥p theo tiêu chu©n 5 sao, đ£m b£o sñ khác biÇt cho dân cư an cư trong sÑ khu.

du an eco green

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như du an eco green SaleReal càng điÃm nh¥n ß béc tranh th¿ giÛi nhà giàu thuÙc khu vñc Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ Sơ nét đ¿n Quý khách thông tin đ§y đç nh¥t và mÛi nh¥t të nhà đ§u tư Xuân Mai vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 nh±m Quý khách t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án lý thú này.

Thông tin l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

dñ án chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là càng dñ án m¡nh đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai ß khu vñc NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô vùng khá lÛn m¡nh chëng 14,36 ha n±m trên quù đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn chéa đñng cça chç đ§u tư này luôn.

vË trí dñ án n±m ngay m·t tiÁn đưÝng lÛn cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ lÛn cça c£ khu vñc Nam Sài Gòn chính là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.

t§m khu Đô thË Phú mù Hưng chëng năm phút di chuyÃn, t§m trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ t¡i gian tương đương, ch× vÑn đã khá Vưãt b­c ĐÑi vÛi kh£ năng phát triÃn, tài chánh lñc đÙng, nhïng khu đ¥t ch¯c. Ngoài ra cũng là điÃm ©n chéa hàng lo¡t cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi vÁ y tiÅn, văn hóa, giáo dåc...

Ngoài thành chç đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép c¥u trúc và xây dñng trên 50 tiÇn nghi nÙi khu đà đáp éng cư dân như công mĩ, bà bơi, phòng Gym, sân thà dåc, qu£ng trưÝng, phÑ di chuyÃn bÙ, trung tâm thương m¡i, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng mái chéc sñ kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m non.... mÍi s½ gây nên càng điÁu kiÇn cơ sß v­t ch¥t hoàn chÉnh nh¥t đëng thà bÏ qua, chư dân s½ t¡o mÙt cuÙc an cư nghÉ ngơi t¡i ngôi chç cça mình càng cái đúng nghĩa.

du an eco green

dñ án đưãc thi¿t k¿ và phát triÃn theo phong cách Châu u đưãc bàn tài cça Các ki¿n trúc sư tài hoa ki¿n gây, bên c¡nh ki¿n trúc đÙc đáo là phong cách k¿t c¥u c£nh thà hưÛng theo t§m an cư xanh, m­t đÙ cây xanh che phç và m·t nưÛc là hai nhân tÑ chi¿m diÇn tích m¡nh nh¥t, hình thành môi trưÝng an cư mang đ­m ch¥t sinh thái VÛi trên 50% m­t đÙ cây xanh và m·t nưÛc và 20% phát triÃn tiÇn ích sinh sÑng cho cư dân, m­t đÙ phát triÃn tòa nhà r¥t th¥p chÉ kho£ng 30%.

dñ án Eco Green Sai Gon đưãc phát triÃn và trß nên khu vñc tÕng phù hãp Các chung cư đ³ng c¥p điÃn hình të 1 đ¿n 3PN ĐÑi vÛi nhiÁu mô hình chung cư khác nhau gÓm chung cư cao c¥p, căn hÙ chung cư thương m¡i, căn hÙ có sân vưÝn trên cao, t¡o nét riêng tư cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Nhïng lo¡i căn hÙ Eco Green Sai Gon t¡o diÇn tích giao đÙng të 52m2 tÛi 162m2.

HiÇn t¡i giá bán căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon v«n chưa có bÝ b¿n bán chánh théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t giá bán të phía nÙi bÙ chç đ§u tư, giá bán thÝi điÃm hai s½ cao trên giai đo¡n mÙt chëng 4-5tr/m2. th¿ giá bán dñ ki¿n Eco Green Sai Gon chëng 55 - 65 triÇu /m2.

ĐÑi vÛi méc giá này Quý khách hàng t¡o thà dÅ dàng chéa đñng căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon do chÉ nên chÉ ph£i tích lũy tài s£n kho£ng 1 t÷ đÓng và có đưãc thå h× trã vay vÑn cça ngân hàng lên l¡i 70%.

Quý khách chÉ ph£i thanh toán 50% là đã có thà nh­n chç, do phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, đà Quý khách hàng t¡o thà chç đÙng hơn trong sÑ v¥n đÁ chi tiêu và tích lũy.

can ho eco green

Vã chÓng tr» cũng t¡o thà lña chÍn căn hÙ Eco Green Sai Gon nh±m an cư, VÛi môi trưÝng mua theo hình théc tr£ góp ĐÑi vÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng thu nh­p vã chÓng hàng tháng chëng 40 triÇu là đã có thà ©n chéa càng chung cư t¡i dñ án Eco Green Sai Gon. nhà đ§u tư Xuân Mai có chia ra nhïng phương théc thanh toán đà Quý khách t¡o thà chÍn theo đòi hÏi kinh t¿ nh±m đưãc trân trÍng nhiÁu ph§n quà h¥p d«n të chç đ§u tư.

HiÇn t¡i dñ án đang trong quá trình thi công ph§n nÁn móng, VÛi ti¿n đÙ như hiÇn ß thì cuÑi quý 2 đã t¡o kh£ năng ti¿n hành chào bán. Nhïng kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t thành dñ án khá các. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân thå cũng đã đưãc dñng lên, đơn gi£n nh­n diÇn.

hơn đây là thông tin chi ti¿t chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 vì SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Khách hàng s½ hiÃu rõ hơn vÁ dñ án đ·c biÇt này. Hi vÍng ch¯n thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Quý khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án đ·c biÇt này.

nay gian và đËa điÃm mß bán thÝi điÃm hai s½ đưãc chúng tôi thông báo sau tÛi Quý khách hàng.