SaleReal Team mang đến không gian sống đẳng cấp

SaleReal Team mang đến không gian sống đẳng cấp

Thông tin chi ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án chung cư đang đưãc mong đãi r¥t nhiÁu të bên Quý khách hàng trong năm 2019 vëa qua, bßi chu×i cơ sß v­t ch¥t cñc kó phong phú, vË trí đ¯c đËa, danh ti¿ng nhà đ§u tư đáng tin c­y, chính do v­y mà đây chính là cái tên đưãc tìm ki¿m nhïng nh¥t trong t¡i gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ c¥p tÛi Quý khách hàng Nhïng viÇc liên quan l¡i bÝ b¿n bán và ti¿n đÙ thanh toán căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc khá các Quý khách hàng chú trÍng t¡i khu Qu­n 7.

Song song đó chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Quý khách thêm mÙt sÑ thông tin liên quát l¡ nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të chç đ§u tư. mong h³n bài vi¿t cça Các chuyên gia SaleReal s½ đem tÛi cho Quý khách các thông tin hïu ích vÁ dñ án l¡ Qu­n 7 này.

du an eco green

Thông tin bÝ b¿n bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 ©n chéa vË trí cñc kó khá đ¹p ß khu trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai do chç đ§u tư uy tín Xuân Mai Corp.

dñ án đưãc bi¿t tÛi ĐÑi vÛi hai ưu th¿ vÁ vË trí n±m và nhà đ§u tư uy tín nên bÝ b¿n bán dñ án đưãc dñ ki¿n s½ đëng th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të chç đ§u tư thì bÝ b¿n bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.

căn hÙ đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc thi¿t k¿ të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o sñ đa d¡ng vÁ lo¡i hình chung cư nên giá bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ tÛi 6 t÷ tùy m×i diÇn tích khác nhau mà bÝ b¿n bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:

giá bán VÛi căn hÙ Eco Green Sai Gon có mÙt PN ĐÑi vÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vào chëng 2,5 t÷

giá bán VÛi chung cư 2 PN Eco Green Sai Gon t¡o diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vô chëng 4 t÷ - 4,9 t÷

giá eco green saigon SaleReal bán ĐÑi vÛi chung cư 3 PN Eco Green Sai Gon sß hïu diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 t§m 6 t÷

bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Các căn hÙ chung cư t¡o sân vưÝn cà chung cư thông t§ng VÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vô kho£ng 8 t÷ và ĐÑi vÛi chung cư d¡ng đ·c biÇt 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 chung cư thông t§ng chëng 10 t÷.

Nhìn cùng chung so sánh bÝ b¿n bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng vÛi phong cách thi¿t k¿ Eco Green Sai Gon thì bÝ b¿n bán cũng đëng chênh lÇch quá nhïng, chính vì nhiên Eco Green Sai Gon là mÙt cơ hÙi tÑi ưu đà Khách hàng có thà tranh thç n¯m b¯t n¿u quy¿t đËnh chÍn mua nhà t¡i khu vñc này.

eco green saigon quan 7

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 t¡o nào đ·c biÇt?

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 khá linh ho¡t, lúc Quý khách đ·t cÍc t¡i ngày mß bán và lña chÍn mua chung cư dưÛi khi có thông tin chính théc vÁ bÝ b¿n bán. SÑ tiÁn ti¿p theo Khách hàng có thà đóng sau ngày kí phù hãp đÓng mua bán chánh théc. sau đó ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ phát triÃn chung cư, Các chung cư đưãc Quý khách hàng đ·t mua s½ đưãc bàn giao chç, nghiÇm thu vô cuÑi 5 2020 và chính théc nh­n nhà vô quý I 5 2021.

dñ án dñ sáng s½ đưãc thành m¯t thË trưÝng đãt hai vào tháng 10 năm 2019 và thÝi gian này chç đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t điÃm dñ án cho công đo¡n chào bán giai đo¡n 2. thành Quý khách hàng t¡o thà chÍn lña mua trong giai đo¡n này đà giï điÃm đưãc căn h£o SÑ tiÁn giï điÃm t¡o hoàn đ¿n.

Ai t¡o kh£ năng chÍn lña mua căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 n±m ß m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh, điÃm có vË th¿ giao thông tuyÇt vÝi đơn gi£n g¯n k¿t ĐÑi vÛi Nhïng khu vñc bên c¡nh, Đ·c biÇt Nhïng cơ sß v­t ch¥t vÁ y tiÅn giáo dåc cao c¥p ngay ß trung tâm Qu­n 7.

chánh vì nhiên dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ khá hãp ĐÑi vÛi Nhïng ai yêu thích càng điÁu kiÇn hòa hãp ĐÑi vÛi tñ nhiên nhưng cũng không tÍa l¡c t§m biÇt, quá xa trung tâm nên phÑ do bßi të dñ án Quý khách chÉ m¥t chëng 20 phút di chuyÃn xe là t¡o kh£ năng tÛi trung tâm Qu­n mÙt, ra đây đưãc xem là dñ án lý tưßng nh¥t nh±m dân cư chon an cư.

can ho eco green

Khách hàng là Các c·p vã chÓng tr», tích lũy t§m 1 t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng t§m 40 triÇu là t¡o thà chÍn lña 1 căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 nh±m an cư.

trên đây là Nhïng thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia BDS SaleReal biên t­p. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Giúp ích trên cho Quý khách trong viÇc tìm ki¿m chÍn căn hÙ chung cư mơ ưÛc cho gia đình Khách hàng.

t¡i gian chào bán và đËa điÃm mß bán chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå thà đ¿n Khách hàng trong sÑ bài vi¿t chính lúc t¡o thông tin chánh xác të nhà đ§u tư.