Chủ đầu tư du an GS E&C Nha Be uy tín ra sao

Chủ đầu tư du an GS E&C Nha Be uy tín ra sao

có nên đ§u tư dñ án Zeitgeist Nhà Bè?

khu đô thË Zeitgeist Nhà Bè là càng khu đô thË tÕ thích hãp đưãc đ§u tư vì t­p đoàn GS E&C đ¿n të Hàn QuÑc, có vË th¿ t¡i đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, xã PhưÛc KiÃn, huyÇn Nhà Bè. Theo SaleReal dñ sáng, nay gian chào bán Чu tiên cça dñ án là quý 3/2019.

tiÁm lñc khi đ§u tư nhà phÑ Zeitgeist Nhà Bè

Чu tư vào nhà phÑ liÁn kÁ Zeitgeist thu đưãc méc lãi nhu­n VÛi t÷ su¥t 30%/năm là t¡o kh£ năng. Các dñ án lân c­n đ¥y có méc tăng trưßng bÝ b¿n bán khá tÑt trong m¥y năm vëa qua, ví då khu vñc Nine South. chính do lãi nhu­n cao cho nên mô hình Dòng s£n ph©m này khá “đ¯t khách”, chÉ mÙt nay gian ng¯n chào booking thì chç đ§u tư GS E&C đã buÙc nên đóng booking vì .SÑ có đưãc đã quá lÛn m¡nh. chç đ§u tư nh­n booking thông qua năm sàn (gÓm có Kh£i Hoàn Land, Era Vietnam...).

Tâm lý ngưÝi ViÇt Nam hiÇn thÝi v«n thích ß chç m·t đ¥t hơn so VÛi ß chç trên cao (căn hÙ căn hÙ, biÇt thñ hơn không), và t÷ su¥t lãi nhu­n mà nhà t¡i m·t đ¥t (g¯n liÁn VÛi đ¥t) mang tÛi lÛn trên nhïng, do th¿ shophouse và nhà phÑ dñ án Zeitgeist đưãc nhïng Khách hàng chú trÍng, các ngưÝi booking, th­m chí t¡o ngưÝi muÑn book cũng không đưãc. biÇt thñ thì Lưãng booking ít, giá bán cça nó cũng khá cao, hơn sau 22 t÷ đÓng cho càng căn biÇt thñ đơn l­p. bÝ b¿n bán nhà phÑ là trên dưÛi 10 t÷ đÓng, shophouse trên 11 t÷/căn.

đòi hÏi nhà phÑ ß khu vñc Nam khá m¡nh nhưng SÑ lưãng cung S£n ph©m đ¿n r¥t ít, trong th¥y 5 qua chÉ có nhïng dñ án ra m¯t và nhanh chóng h¿t Dòng s£n ph©m. khu đô thË Zeitgeist là mÙt trong ít dñ án ra đÝi trong thÝi điÃm 2019-2020 có S£n ph©m nhà phÑ.

nhu c§u nhà phÑ mÙt cao trên bßi hiÇn t¡i t¡i TPHCM đang t¡o xu bưÛc sÑng xa trung tâm thành phÑ, d¡t nên khu nam, khu đông như Nhà Bè, Qu­n 7, Bình chánh, Qu­n 9 và Qu­n 2. Xu hưÛng đó xu¥t hiÇn bßi bßi giao thông g¯n k¿t të Nhïng khu này l¡i trung tâm thành phÑ cũng đã tÑt hơn trưÛc r¥t các, thêm nïa là cuÙc an cư dân cư đã cao hơn, nhïng ngưÝi sß hïu xe hơi trên, trong lúc đ¥y khu trung tâm thì ch­t chÙi, k¹t xe, điÁu kiÇn sÑng bË quá t£i.

thå khan hi¿m nguÓn cung nhà phÑ ß khu Nam đã hình nên të các năm nay. CuÑi 5 2019, Zeitgeist Nhà Bè là càng dñ án gi£i “cơn khát” cça sàn, tuy th¿ v«n chưa thÏa mãn đưãc ĐÑi vÛi SÑ lưãng S£n ph©m đãt đ§u không các.

ß sàn khu Nam, nguÓn cung nhà phÑ liÁn kÁ hiÇn ß khá h¡n ch¿, còn trong sÑ 5 2018 thì chÉ t¡o l» t» vài dñ án nên m¯t và dñ án gì thành thì nhanh chóng đưãc sàn tiêu thË h¿t. NguÓn cung ít do do m¥y tháng cuÑi 5 2018 và th¥y tháng đ§u 5 2019 nhïng khu đ¥t bË thanh tra cho ra không thà thñc hiÇn đưãc, không chÉ dñ án mà dñ án căn hÙ cũng g·p khó bßi thanh tra. So VÛi 5 2017 thì .SÑ cung nhà phÑ năm 2018 chÉ b±ng 60%, téc là gi£m 40%.

NguÓn cung th¥p, giá bán gia tăng, và hiÇn ß bÝ b¿n bán nhà phÑ t¡i Các dñ án khu vñc Nam t¡o bÝ b¿n khá cao, như Nine South. Th­m chí t¡o căn bán ĐÑi vÛi bÝ b¿n g¥p đôi so ĐÑi vÛi 3 năm trưÛc. dñ án biÇt thñ Zeitgeist chÍn giai đo¡n nên hàng vô t¡i gian này là khá thích hãp. Theo dñ sáng, quý 3/2019 dñ án s½ bán đãt đ§u. thÝi điÃm đ¥y m·t b±ng bÝ b¿n bán nhà phÑ, biÇt thñ trên sàn đã đưãc thi¿t l­p càng m·t b±ng bÝ b¿n r¥t cao, sau các đãt tăng bÝ b¿n trong nay gian qua. Và thÝi kó này cũng là lúc Sài Gòn b¯t đ§u mùa khô, gi£m bÛt đưãc nhân tÑ tiêu cñc là ng­p nưÛc.

trong đãt đ§u chào bán, dñ án Zeitgeist chÉ bán nhà phÑ liÁn kÁ, biÇt thñ và Shophouse m·c dù S£n ph©m ß đây t¡o các lo¡i khác: căn hÙ th¥p t§ng, chung cư cao t§ng. Theo SaleReal thì làm như th¿ s½ Giúp chç đ§u tư xoay vÑn tÑi ưu trên, téc là chÉ nên bán càng .SÑ https://duankhunam.com/du-an/zeitgeist/ Dòng s£n ph©m ít mà thu l¡i mÙt SÑ lưãng vÑn lÛn (m×i su¥t booking të 200 triÇu – 500 triÇu).

chç đ§u tư dñ án Zeitgeist là công ty GS E&C – càng công ty con cça GS Group (Chaebol m¡nh thé 6 cça Hàn QuÑc). GS E&C tham gia ho¡t đÙng t¡i ViÇt Nam vào đ§u năm 2003, là đơn vË thñc hiÇn Nhïng dñ án lÛn m¡nh như đưÝng Ph¡m Văn ĐÓng, đưÝng tàu điÇn sÑ 1 B¿n nên – SuÑi Tiên (tham gia ĐÑi vÛi Các đơn vË khác), sân golf 60ha t¡i Cç kho£n...

nh±m bi¿t thêm thông tin vÁ dñ án Zeitgeist Nhà Bè Quý khách vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n SaleReal - mÙt sàn giao dËch b¥t đÙng s£n đáng tin c­y, chuyên nghiÇp, chuyên phân phÑi Các dñ án căn hÙ, nhà phÑ và biÇt thñ ß khu Nam, khu vñc Đông.