sao anh lại nên mua nhatpham.net

sao anh lại nên mua nhatpham.net

Thông tin TÕng quan vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án xa l¡ cça t­p đoàn Capitaland xây l¡c trên tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án gây thành ti¿ng vang lÛn t¡i khu vñc Th¡nh Mù Lãi. ©n chéa vË th¿ thu­n tiÇn cho v¥n đÁ k¿t nÑi giao thông, cùng đ¥y là sß hïu chu×i tiÇn ích đ·c s¯c, đ³ng c¥p cung c¥p đang là Các nhân tÑ nhatpham xây nên giá trí cho chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng Nh­t Ph¡m & Các cÙng sñ Khái quát chi ti¿t vÁ dñ án chung cư Feliz En Vista nhé.

đËa th¿ Feliz En Vista ß đâu?

tÍa l¡c ß đËa th¿ đ¯c đËa trên đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc xem là vË trí đ§y tiÁm năng lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ v­y 2 m·t ti¿p xúc VÛi 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng lÛn ß khu Th¡nh Mù Lãi Giúp dân cư sinh sÑng t¡i căn hÙ Feliz En Vista Capitaland đưãc k¿t nÑi giao thông càng cách đơn gi£n nh¥t. cái trung tâm Qu­n 1 kho£ng 10 phút di chuyÃn, t§m c§u Phú h£o t§m 10 phút, cao tÑc TP. hÓ Chí Minh - Long Thành - D§u Giây kho£ng 3 phút. h¥p d«n liÁn kÁ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chánh xa l¡ cça thành phÑ) chÉ m¥t chëng 7 phút.

thi¿t k¿ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc k¿t c¥u theo lÑi cao c¥p Châu u, VÛi ưu th¿ là căn hÙ chung cư tÍa l¡c ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc k¿t c¥u theo phong cách chào đà đem tÛi điÁu kiÇn sÑng khoáng đ¡t cùng t§m nhìn hoàn mù cho mÍi căn hÙ.

dñ án đưãc quy ho¡ch VÛi Nhïng căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex có sân vưÝn, Penhouse, toàn bÙ đÁu đưãc c¥u trúc đ³ng c¥p và hiÇn đ¡i. Đưãc nhà đ§u tư bàn giao và hoàn thiÇn đưãc trang bË bßi Nhïng tên tuÕi nÕi ti¿ng b­c nh¥t th¿ giÛi, sµn sàng dÍn vô ß ho·cj cho thuê gÓm có: tç đà giày, tç qu§n áo, b¿p và máy thu hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy điÁu hòa, khóa cía thông minh,...

cùng vÛi đ¥y là sñ góp m·t cça hơn 100 tiÇn nghi nÙi khu, trong sÑ đó có r¥t nhiÁu tiÇn ích, dËch vå l§n Чu tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t hãp ĐÑi vÛi môi trưÝng xanh đưãc chç đ§u tư phát triÃn theo phong cách sinh sÑng non. Feliz En Vista là mÙt trong sÑ Các dñ án đưãc cung c¥p chéng nh­n "tiêu tiêu chu©n vàng vÁ k¿t c¥u xanh".

tiÇn ích căn hÙ Feliz En Vista

Là dñ án đ³ng c¥p đưãc nhà đ§u tư Capitaland đ§u tư m¡nh vÁ chu×i tiÇn ích, góp ph§n nâng cao giá trË cça dñ án Feliz En Vista lên càng t§ng cao mÛi ĐÑi vÛi chu×i cơ sß v­t ch¥t phong phú, cao c¥p VÛi các cơ sß v­t ch¥t đáng giá l§n đ§u t¡o m·t t¡i ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân xây cùng vÛi khu vñc gi£i trí thçy cũng là cơ sß v­t ch¥t xây nên nét khác biÇt cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang đ¿n cho toàn kh£ năng ngưÝi dân đëng khí biÃn ngay t¡i chính khuôn mĩ dñ án VÛi làn nưÛc trong xanh, bãi cát tr¯ng k¿t hãp ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi cây xanh mang tÛi cho dân cư Nhïng giây phút nghÉ ngơi hoàn mù ngay ß chánh căn hÙ chung cư cça mình.

SuÑi nưÛc thu hút quanh năm, đây cũng là mÙt tiÇn nghi NÕi trÙi mà ít dñ án nào cùng ph§n khúc đưãc trân trÍng.

Là càng dñ án đưãc k¿t c¥u theo lÑi resort 5 sao đ³ng c¥p quÑc t¿ ĐÑi vÛi bà bơi nưÛc ngÍt và 1 hÓ bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công viên cây xanh,...

dñ án cũng c¥p nhïng cơ sß v­t ch¥t vui chơi gi£i trí cho cư dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công viên cây non, phòng thà hình, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË th¿, thi¿t k¿, lý thú là chu×i cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p mang l¡i càng nơi lý tưßng đà sÑng và nghÉ ngơi giïa thành phÑ. hơn th¿ nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn đem đ¿n cho dân cư Nhïng t­n hưßng đÝi sinh sÑng VÛi Các chu©n sÑng toàn diÇn t¡i dñ án Feliz En Vista.

nhà đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t chç đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn BDS m¡nh và uy tín đ¿n të Singapore.

ß ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t đ¿n là nhà BDS lÛn m¡nh ĐÑi vÛi nhiÁu dñ án VÛi ch¥t Lưãng vưãt trÙi, mang tÛi hàng ngàn mái ¥m cho ngưÝi dân. Đông t¡i Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài t¡i sàn BDS ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã có m·t ß 7 tÉnh ra m¡nh cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong sÑ lĩnh vñc căn hÙ nhà ß và căn hÙ dËch vå.

t¡o kh£ năng m¥y Capitaland đã góp ph§n đÕi mÛi diÇn m¡o mÛi cça nhïng khu đô thË, thành phÑ m¡nh ß viÇt Nam qua Nhïng dñ án m¡nh và vinh dñ có đưãc thå tín nhiÇm cça Khách hàng cũng như vinh dñ có đưãc Nhïng gi£i thưßng lÛn như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t ninh c§u trên v­y giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chánh nhiên giÛi 2019,...

trên đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕng thích hãp và gíi đ¿n Quý khách, hy vÍng Nhïng thông tin mà nhatpham c¥p s½ bÕ nghi ĐÑi vÛi Quý khách. Quý khách muÑn bi¿t thêm các thông tin t¡o thà theo dõi ß trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m đà đưãc tư v¥n chi ti¿t trên.