6 điểm quan trọng bạn không nên đầu tư vào Ascent Garden Home Quan 7

6 điểm quan trọng bạn không nên đầu tư vào Ascent Garden Home Quan 7

Sơ lưãc thông tin dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7

dñ án Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p t¡i qu­n 7, đưãc khßi công vào quý 1/2019. dñ án tÍa l¡c t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, đ§u tư do liên doanh t­p đoàn Ti¿n Phát – Prosehre Nh­t B£n, thi công bßi Hòa Bình. dñ án có quy mô 1ha.

Thông tin Sơ lưãc vÁ căn hÙ Ascent Garden Home

dñ án t¡o diÇn tích đ¥t là 10.000m2, Du an Ascent Garden Home SaleReal gÓm t¡o 2 block, m×i block cao 19 t§ng trong sÑ đ¥y t¡o 2 t§ng h§m, 3 t§ng trung tâm kinh doanh. tÕng sÑ căn hÙ chung cư là 540 căn. giá bán căn hÙ chung cư đưãc SaleReal dñ ki¿n là 40 triÇu/m2.

can ho ascent garden home

dñ án Ascent Garden Home đã đưãc nên m¯t ß Ascent Plaza Bình Th¡nh ĐÑi vÛi thå tham gia cça đông đ£o Quý khách hàng chú ý và hàng trăm nhân mĩ tư v¥n.

Đây đưãc nh­n đËnh là càng trong sÑ Nhïng dñ án chung cư đ³ng c¥p tÑt nh¥t cça sàn trong sÑ 5 2019, bßi bßi dñ án đưãc đ§u tư bßi 2 công ty lÛn m¡nh là ti¿n PhưÛc và Prosehre Nh­t B£n, thi công vì Hòa Bình.

dñ án thuÙc dòng tên tuÕi Ascent Ti¿n Phát. ĐÑi vÛi thương hiÇu Ascent thì chç đ§u tư Ti¿n Phát đã thñc hiÇn Nhïng dñ án là The Ascent Th£o ĐiÁn (bàn giao năm 2016), dñ án Ascent Lakeside (qu­n 7), Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh).

vË trí cça Ascent Garden Home Ti¿n Phát có nhiÁu ưu điÃm: n±m ß đưÝng m·t tiÁn đưÝng B¿n Nghé, g§n sông Sài Gòn, k¿ bên dñ án c§u Thç Thiêm 4. HiÇn thÝi khu c£ng Tân Thu­n Đông đưãc di dÝi nh±m phåc vå cho viÇc xây c§u Thç Thiêm 4, n¿u nhanh thì cuÑi 5 2019 dñ án t¡o thà khßi công.

dñ án có ch¥t .SÑ tÑi ưu vì do chç đ§u tư Ti¿n Phát là chç đ§u tư m¡nh, thêm nïa là t¡o sñ tham gia cça công ty BDS Nh­t B£n, thå tham gia thi công cça công ty phát triÃn Hòa Bình.

can ho ascent garden home quan 7

Theo SaleReal nh­n đËnh, dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là đËa chÉ đ§u tư thu hút, đ§u tư do nhà đ§u tư đáng tin c­y, vË th¿ dñ án có nhiÁu kh£ năng, giá bán thích hãp lý (dñ sáng là 40 triÇu/m2).

nhà đ§u tư Ti¿n Phát là càng trong Các công ty b¥t đÙng s£n lÛn m¡nh hàng đ§u thành phÑ bà Chí Minh, đã đ§u tư các dñ án căn hÙ, tiêu biÃu có: The Ascent Thao Dien Condominium, dñ án Ascent Lakeside ß đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Plaza t¡i qu­n Bình Th¡nh, dñ án Ascent City View t¡i đưÝng Tôn Th¥t Thuy¿t, qu­n 4, dñ án The Penta đưÝng Hoàng Hoa Thám, qu­n Bình Th¡nh.

chç đ§u tư dñ án Ascent Garden Home đëng chÉ t¡o Ti¿n PhưÛc mà còn có Prosehre Nh­t B£n. Công ty b¥t đÙng s£n Prosehre đ¿n të Nh­t B£n, có nhïng chi nghiÇm và t¡o kh£ năng tài chánh m¡nh. TrưÛc đ¥y liên doanh 2 công ty cũng đã đ§u tư các dñ án khác t¡i ViÇt Nam. Prosehre Nh­t B£n có lËch sí hình thành và xây 30 năm, hiÇn đang đ§u tư b¥t đÙng s£n ß nhïng quÑc gia và khu vñc lãnh thÕ ß Châu Á.

sñ k¿t hãp cça bÙ ba Ti¿n Phát - Prosehre Nh­t B£n – Hòa bình s½ t¡o ra mÙt dñ án Ascent Garden Home đ³ng c¥p, xéng đáng là nơi sinh sÑng, điÃm đ§u tư danh chÍn lña t¡i qu­n 7.

du an ascent garden home quan 7

Nhïng ưu th¿ cça dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7

chç đ§u tư Ti¿n Phát cam k¿t s½ bàn giao dñ án đúng ti¿n đÙ cam k¿t, thêm nïa là dñ án có nÙi th¥t đ³ng c¥p, thi¿t k¿ sang trÍng, giàu tính th©m mù cho thành đưãc nhïng Quý khách hàng chú trÍng. dñ án xa l¡ khßi công vào quý 1/2019 và l¡ thành m¯t, tuy v­y đã đưãc nhiÁu Quý khách hàng đà ý.

căn hÙ Ascent Garden Home đưãc xây theo tiêu chí EDGE (mÙt tiêu chí cça mái chéc IFC), theo đó dñ án s½ phát triÃn theo xu bưÛc căn hÙ chung cư “xanh”, có không gian an cư mát m», sí dång v­t liÇu thân thành điÁu kiÇn.

Nhïng cơ sß v­t ch¥t t¡i đây s½ khi¿n Quý khách hài lòng: hÓ bơi nưÛc ¥m, khu vñc đ­u xe 3 t§ng, thư viÇn, phòng Gym, sàn t­p Yoga, khu vñc vui chơi gi£i trí tr» em Playground, khu vñc vưÝn Nh­t B£n, vưÝn hoa Nh­t B£n. Đây là càng trong Nhïng dñ án có mÑi liên hÇ m­t thi¿t nh¥t VÛi cách Nh­t B£n, c£ vÁ ki¿n trúc, văn hóa, tiêu chu©n ch¥t .SÑ, môi trưÝng an cư.

ascent garden home q7

Theo dñ ki¿n, Okamura Sanyo Property, mÙt công ty điÁu phÑi BDS Nh­t B£n s½ điÁu hành dñ án căn hÙ chung cư Ascent Garden Home. TrưÛc đó thì chánh Okamura Sanyo Property là đơn vË điÁu hành căn hÙ đ³ng c¥p The Ascent – Thao Dien Condominiums.

dñ án Ascent Garden Home HÙi tå đưãc nhïng nhân tÑ là chç đ§u tư đáng tin c­y, đơn vË phát triÃn m¡nh, nÙi th¥t đ³ng c¥p, vË th¿ dñ án h£o Như v­y, n¿u Quý khách hàng đang có nhu c§u mua căn hÙ qu­n 7 thì đëng nên bÏ qua thå chÍn này.

Theo dñ sáng, dñ án hoàn thành ph§n móng là b¯t đ§u chào bán, như th¿, nía cuÑi 5 2019 t¡o thà chào bán đãt 1. HiÇn ß dñ án đang ti¿p tåc phát triÃn ph§n móng, trưÛc đ¥y, quý 1/2019 thì dñ án b¯t đ§u khßi công. Theo như dñ ki¿n là bàn giao vào quý 4/2020.

Khách hàng quan tâm dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát nói riêng biÇt, căn hÙ qu­n 7 nh¯c chung thì t¡o kh£ năng liên hÇ công ty BDS SaleReal, mÙt công ty chuyên phân phÑi căn hÙ t¡i khu Đông, khu Nam và b¥t đÙng s£n nghÉ dưáng.