10 mới thành lập công ty sẽ thay đổi ngành công nghiệp duankhunam để tốt hơn bất cứ ai làm việc

10 mới thành lập công ty sẽ thay đổi ngành công nghiệp duankhunam để tốt hơn bất cứ ai làm việc

Đưãc chung cu Sunshine Diamond River SaleReal nào lúc đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 cça sàn BDS khu vñc Nam, sau dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là Dòng s£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group ß chi¿n lưãc " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn ß, căn hÙ chung cư Qu­n 7 đang đưãc trân trÍng khá nhïng thå chú trÍng të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t dưÛi đây, SaleReal Team s½ Sơ lưãc thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Đánh giá Các nguyên do Vưãt b­c mà Khách hàng không ra bÏ qua dñ án Sunshine Group ß khu vñc Qu­n 7 l§n này.

vË th¿ n±m đơn gi£n cça chung cư Sunshine Diamond River

mÙt trong Nhïng dñ án có đËa th¿ vàng cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. ©n chéa quù đ¥t rÙng 11.2 hecta n±m trên đËa th¿ đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß nên trÍng tâm cça khá nhiÁu Khách hàng l«n chç đ§u tư chú ý.

do vì khu này đang có sñ xây th§n tÑc nh¥t t¡i khu phía Nam Sài Gòn, thé nh¥t đ¥y là giao thông H¡ t§ng, sñ hình ra cça hàng lo¡t nút giao thông trong thành phÑ đang đưãc nh¥n m¡nh r¥t lÛn m¡nh. NÕi b­t ngay ß Qu­n 7, ban điÁu phÑi giao thông đã mÛi lên k¿ ho¡ch cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ l¡i khu đô thË lÛn m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn tài chánh phát triÃn cça Qu­n 7 và khu Nam nói cùng sau này.

ĐÓng thÝi, khá nhiÁu dñ án giao thông të Nhïng Qu­n lân c­n nÑi VÛi trung tâm hành chánh Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công m¡nh m½ như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu Nam Sài Gòn đó là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi ĐÑi vÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Nhïng dñ án giao thông vëa mÛi nói trên v«n chưa di chuyÃn vào ho¡t đÙng nhưng v«n có thà th¥y të vài 5 qua t¡i Qu­n 7 có sñ đÕi mÛi r¥t chóng m·t dña Các tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu vñc phía Nam Sài Gòn đã trß nên tâm điÃm cça khá các ông m¡nh trên ngành b¥t đÙng s£n tìm l¡i triÃn khai khá nhiÁu Dòng s£n ph©m mang đ¿n danh ti¿ng cça mình.

cùng vÛi đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng y¿u tÑ tñ v­y dÅ dàng nhÝ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, chính vì nhân tÑ này mà lúc Khách hàng an cư t¡i đây s½ đưãc hưßng thå khí h­u dÅ chËu nhÝ gió sông thÕi vào. Tuy v­y, vÁ viÇc thçy triÁu dâng d«n l¡i tình tr¡ng ng­p úng là tÑ ch¥t s½ không thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Quý khách hàng cũng không nên lo âu quá vì vì UBND Qu­n 7 đã đËnh lÑi quy ho¡ch và tiêu chu©n bË mß rÙng đưÝng Đào Trí VÛi lÙ giÛi rÙng hơn 40m.

cơ sß v­t ch¥t hoàn thiÇn mà dñ án Sunshine Diamond River sß hïu

n±m vË th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu Nam đã đem l¡i thå tiÇn lãi khá lÛn cho Quý khách hàng vÁ sau, điÃn hình ĐÑi vÛi thå hình thành cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi trÙi tiên ti¿n nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të khi có thå xu¥t hiÇn cça nhân tÑ này kéo theo sñ hoàn thiÇn vÁ cÙng đÓng ngưÝi dân văn minh, mÍi đã góp m·t đÕi mÛi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong sÑ các 5 trß đ¿n đây.

bên c¡nh đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu dña n±m liên k¿ VÛi trung tâm hành chánh Qu­n 7 ĐÑi vÛi Các dËch vå như giáo dåc, y t¿, thương m¡i, vui chơi gi£i trí, vui chơi, ăn uÑng,... Là Các tiÇn ích b­c nh¥t khu vñc Nam Sài Gòn.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc, thå l¯p đ§y đç cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc të chính chç đ§u tư Sunshine Group cũng là tÑ ch¥t mà r¥t nhïng Quý khách hàng chú trÍng.

Cå thà đ¥y là Nhïng cơ sß v­t ch¥t mang l¡i kho£ng non như m¡ng lưÛi cây xanh, vưÝn hoa ánh sáng, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Nhïng lo¡i,... K¿t hãp Các nhân tÑ này s½ đem đ¿n cho Quý khách hàng càng điÁu kiÇn sÑng hòa phù hãp VÛi tñ v­y, vëa gây thå thông thoáng, dÅ chËu cho toàn bÙ dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như m¡ng lưÛi trung tâm kinh doanh, ĐÑi vÛi sñ s¯p x¿p linh ho¡t nhïng nhãn hàng s½ Khi¿n phåc vå đưãc cơ sß v­t ch¥t mua s¯m cho Khách hàng di chuyÃn kèm VÛi tiÇn nghi vui chơi gi£i trí, gi£i trí.

nhà hàng năm sao, điÁu kiÇn này đưãc c¥u trúc khá đ³ng c¥p, tân ti¿n trong t§m ch¿ bi¿n s½ mang tÛi cho Khách hàng Nhïng món ăn ngon mang hương vË đa d¡ng và phong phú.

hơn đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm duankhunam vÁ Các thông tin liên quan đ¿n dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ đem đ¿n Khách hàng nguÓn tin tham kh£o hïu ích Giúp cho viÇc tìm ki¿m mÙt nơi sÑng mau chóng và đơn gi£n hơn.