được gì khi ở tại Fivigroup Quang Nam

được gì khi ở tại Fivigroup Quang Nam

Khám phá khu vñc đô thË sinh thái HÙi An Riverside

HÙi An Riverside là dñ án khu vñc đô thË sinh thái ven sông khi n±m ß vË trí toàn diÇn đưãc chç đ§u tư Fivigroup xây t¡i HÙi An, nhiên dñ án HÙi An Riverside chéa đñng vË trí như th¿ nào? phong cách thi¿t k¿ t¡o nào đ·c s¯c? cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc nÕi b­t? chç đ§u tư Fivigroup uy tin tín không?. mÍi s½ đưãc PiRealTor tÕng hãp và gíi đ¿n Khách hàng t¡i bài vi¿t sau đây.

nh­n xét vË th¿ dñ án HÙi An Riverside

sß hïu vË trí đ¯c đËa ngay chân c§u Cía Đ¡i, cía ngõ Nam HÙi An. vË th¿ đơn gi£n hơn tuy¿n đưÝng thu­n lãi k¿t nÑi vào thành phÑ Đà Nµng - Hu¿ - HÙi An - mù Sơn.

dñ án chéa đñng vË th¿ thu­n tiÇn khi bên b¯c giáp sông Thu BÓn, đây là dòng sông ĐÑi vÛi lưu SÑ lưãng lÛn m¡nh và k¿t nÑi thu­n tiÇn VÛi Các c£ng du lËch sông hÙi, phía Nam dñ án giáp VÛi tuy¿n đưÝng Duy nên - Duy Nghĩa k¿t nÑi VÛi tuy¿n đưÝng 129, đây là tuy¿n đưÝng chính g¯n k¿t vô th³ng Đà Nµng và Hu¿, bên Đông giáp VÛi c§u Cía Đ¡i, bên Tây giáp VÛi L¡ch SuÑi. có thà m¥y h³n dñ án đưãc bao bÍc vì hÇ thÑng sông rách, đem tÛi cho khu đô thË b§u không khí trong lành, thông thoáng.

©n chéa đËa th¿ đơn gi£n Làm cư dân sinh sÑng ß biÇt thñ HÙi An Riverside thu­n tiÇn k¿t nÑi ĐÑi vÛi Các ch× trÍng điÃm trên khu vñc như thu­n tiÇn g¯n k¿t VÛi sân bay Đà Nµng hay sân bay Chu Lai thu­n lãi lúc chÉ m¥t t§m 45 phút, di chuyÃn tÛi Các ch× du lËch, đáng lam th¯ng c£nh mau l¹ và đơn gi£n như Cù Lao Chàm, khu vñc du lËch sinh thái V¡n Dëa,....

c¥u trúc dñ án t¡o gì NÕi b­t

HÙi An Riverside ©n chéa quù đ¥t 14.9ha tr£i dÍc theo con sông Thu BÓn, và đưãc quy ho¡ch bao gÓm nhà phÑ liên k¿ - biÇt thñ - căn hÙ chung cư cao t§ng.

dñ án đưãc k¿t c¥u do Nhïng nhà c¥u trúc d«n đ§u và đưãc nh¥n m¡nh tôn xây nhân tÑ thiên v­y mà thiên th¿ đã ban t·ng, nâng cao ch¥t SÑ lưãng đÝi sÑng cça cư dân và g¯n k¿t cÍn ngưÝi ĐÑi vÛi tñ v­y. chç đ§u tư Fivigroup đã k¿t thích hãp hài hòa c£nh quan mà tñ nhiên đã ban t·ng cho HÙi An Riverside phía c¡nh dòng sông Thu BÓn hiÁn hòa k¿t phù hãp ĐÑi vÛi môi trưÝng xanh gây nên mÙt diÇn m¡o tươi xa l¡, hòa hãp VÛi tñ th¿ kó vĩ.

Nhïng căn biÇt thñ HÙi An Riverside đưãc k¿t c¥u theo phong cách tân ti¿n, ¥n tưãng và đem đ­m điÃm nh¥n sáng trúc non view sông đ³ng c¥p ĐÑi vÛi không gian non cùng hÓ bơi riêng xây ra không gian riêng tư cho du khách, Các v«n g§n gũi và dÅ v­n hành. VÛi m¡ng lưÛi cây xanh du khách s½ đưãc t­n hưßng đÝi sinh sÑng hòa mình VÛi tñ th¿, điÁu kiÇn yên bình, thư thái đà tr£i nghiÇm 1 cuÙc sinh sÑng tuyÇt mù đà t¡m quên di chuyÃn cuÙc sÑng Ón ã, Ón ào điÃm phÑ thË.

tiÇn nghi nÙi khu dñ án HÙi An Riverside Villas

là khu sinh thái ven sông, HÙi An Riverside đưãc Fivigroup đ§u tư phát triÃn m¡ng lưÛi tiÇn ích đ³ng c¥p đáp éng tÑt nh¥t cho mÍi nhu c§u sinh ho¡t hàng ngày cça dân cư.

ngưÝi dân ngưÝi lÛn m¡nh ch¯c r±ng s½ hài lòng VÛi hÇ hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư l¯p đ·t ĐÑi vÛi h§m gíi xe rÙng rãi, trung tâm thương m¡i s§m u¥t ĐÑi vÛi Các tên tuÕi nÕi ti¿ng đáp éng t¥t c£ nhu c§u mua s¯m cça dân cư ngay t¡i nÙi khu vñc, m¡ng lưÛi chăm sóc và rèn luyÇn séc khÏe như trung tâm y t¿, phòng t­p thà hình, Spa,... đáp éng Các đòi hÏi săn sóc séc khÏe cça dân cư.

phía c¡nh Nhïng tiÇn nghi phåc vå đòi hÏi đÝi sinh sÑng hàng ngày, dân cư t¡i nhà phÑ HÙi An Riverside đưãc tr£i nghiÇm Nhïng tiÇn ích vui chơi gi£i trí đ³ng c¥p như cafe sân vưÝn, bà bơi, khu gi£i trí k¿t hãp VÛi trung tâm thương m¡i, thú vË là công mĩ ven sông, l×i đi bÙ ven sông đưãc bÑ trí chu×i cây non và gh¿ đá nghÉ dưáng, tr£i nghiÇm b§u không khí mát m», thoáng mát mà dòng sông Thu BÓn mang l¡i.

phía c¡nh đó, dñ án mang đ¿n b§u đëng khí trong sÑ lành VÛi hÇ thÑng cây non đưãc l¯p đ·t xen k½ giïa Nhïng tòa chç gia đình và Nhïng công viên cây xanh ngay nÙi khu vñc dñ án mang đ¿n cho t¥t c£ khu sinh thái HÙi An Riverside Villas b§u đëng khí thoáng mát, trong lành ngay t¡i chính căn hÙ cça mình.

chç đ§u tư uy tín

dñ án HÙi An Riverside đưãc t­p đoàn Fivigroup đ§u https://pirealtor.net/hoi-an-riverside/ tư và xây dñng ngay chân c§u Cía Đ¡i phía c¡nh dòng sông Thu BÓn, đây là t­p đoàn đưãc thành ĐÑi vÛi lĩnh vñc ho¡t đÙng ban đ§u là dËch vå du lËch & nghÉ dưáng - xây dñng. ĐÑi vÛi cái nhìn dài h¡n cça t­p đoàn Fivigroup, t­p đoàn đã không ngëng ph¥n đ¥u, n× năng trß thành tên tuÕi đáng tin c­y trong lĩnh vñc du lËch & nghÉ ngơi, phát triÃn và t­p trung vô BDS VÛi 2 nhóm tên tuÕi chánh là FVG Travel và FVG Construction.

trong suÑt thÝi gian ho¡t đÙng đëng ngëng ph¥n đ¥u, đ§u tư vÁ ch¥t xám cũng như tài chánh cça đÙi ngũ công nhân mĩ cça t­p đoàn Fivigroup l¡i này t­p đoàn Fivigroup đã phát triÃn bÁn vïng và chuyên nghiÇp, Fivigroup đã cơ c¥u đ¿n và t­p trung xây ĐÑi vÛi trông muÑn mang tÛi cho thË trưÝng Các Dòng s£n ph©m, dËch vå theo tiêu chu©n quÑc tiÅn và Nhïng t­n hưßng hoàn toàn l¡ vÁ phong cách an cư tiên ti¿n.

hơn đây là bài vi¿t tÕng thích hãp Các thông tin cça dñ án HÙi An Riverside Villas cça PiRealTor Team, hi vÍng đây s½ là nguÓn thông tin bÕ nghi cho Quý khách hàng trong sÑ viÇc Sơ lưãc dñ án HÙi An Riverside.